Zákonné oznámení

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

  1. Dodavatel a Odběratel

Dodavatel: Wellness hotel Astra ***Superior, Bedřichov 10 543 51 Špindlerův Mlýn – poskytovatel ubytovacích, stravovacích a relaxačních služeb.

Hotel je provozován: ASTRASERVIS, a.s. V Hájích 289/57 149 00 Praha 4 – Háje,

B 20670 vedená u Městského soudu v Praze IČ: 46505105 DIČ: CZ46505105

 

 Odběratel: Objednavatel služeb (host)

  1. REZERVACE SLUŽEB

2.1. Rezervaci může udělat objednavatel ve vlastním zájmu nebo ve prospěch třetí osoby.

2.2. Rezervaci potvrzuje odběrateli „hostovi“ hotel po obdržení objednávky hostem formou: telefonickou / písemnou / elektronickou.

2.3. Objednávka musí obsahovat: jméno a příjmení hosta / termín pobytu / kontaktní údaje: telefonní číslo, adresa hosta, emailový kontakt / způsob úhrady za služby / počet objednaných osob „hostů“ ve struktuře počtu dospělých osob a dětí včetně věku / druh objednaných služeb.

  1. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Hotel poskytuje hostovi ceny na základě aktuálních platných ceníků.

3.2. Cena uvedená v potvrzení rezervace je závazná.

3.3. Nárok na snížení ceny nevzniká hostovi v případě, že byla akční cena za ubytování zveřejněna po potvrzení rezervace.

3.4. Akční nabídky a slevy není možné kombinovat.

3.5. V den ukončení pobytu je host povinný uhradit všechny čerpané hotelové služby na recepci v hotovosti nebo platební kartou.

3.6. Úhrada služeb převodním příkazem je možná jen na základě předem zaslané písemné objednávky, která je potvrzená rezervačním oddělením. Splatnost faktury je 14 dní od data vystavení.

3.7. Platbu zálohy je možné zrealizovat následujícími způsoby: v hotovosti nebo platební kartou na recepci / převodem na účet na základě zálohové faktury nebo výzvy k úhradě uvedené v cenové nabídce / platební kartou bez přítomností klienta, po sdělení čísla a platnosti karty.

3.8. Na základě poptávky vytvoří hotel cenovou nabídku a po objednání konkrétních služeb hostu zašle zálohovou fakturu ve výši 30%-100% z celkové částky za pobyt. Doplatek uhradí host na místě

3.9. Zálohu je nezbytné uhradit do 3 dnů, pokud není uvedeno či dohodnuto jinak. Po uhrazení zálohy se rezervace stává závaznou a do 3 pracovních dnů host obdrží potvrzení rezervace.

3.10. V případě že host neuhradí ve stanoveném termínu zálohu, má hotel právo rezervaci zrušit. Pokud dojde ke stornování pobytu, záloha propadá ve prospěch hotelu a tím zaniká nárok na její vrácení. Rezervace se stává závaznou v momentě, kdy je zálohová platba připsána na účet hotelu.

3.11. Storno podmínky: při stornování či změně rezervace ze strany hosta poustupujeme dle následujících storno podmínek, pokud není dohodnuto jinak:

180 – 61 dnů před příjezdem poplatek 30 % z ceny ubytování

60 – 31 dnů před příjezdem poplatek 50 % z ceny ubytování

30 – 0 dnů před příjezdem poplatek 100 % z ceny ubytování

 

  1. ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

4.1. V případě znečištění pokoje či kouření v pokoji, bude hostovi účtován (i opakovaně) poplatek ve výši 1.000,- Kč. Ostatní škody budou účtovány dle rozsahu poškození.

  1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

5.1. Host se může ubytovat v den příjezdu na pokoj nejdříve od 14:00 hodin, pokud nebylo dohodnuto jinak.

5.2. V případě, že host uskutečnil platbu zálohy, je hotel povinný držet rezervaci pokoje do 20:00 hodin. V případě, že host neuplatnil nárok na rezervované služby do této doby, uhrazená záloha připadá hotelu v plné výši, pokud není domluveno jinak.

5.3. Host je povinný uvolnit pokoj v den odjezdu do 10:00 hodin (checkout). V případě, že host neuvolní pokoj do 10:00 hodin, je hotel oprávněný hostovi účtovat poplatek za prodloužený checkout do 14:00 hodin – a to ve výši 50% částky z jedné noci. Od 14:00 hodin bude naúčtován další pobytový den dle platného pultového ceníku.

5.4. V případě, že má host pouze telefonickou objednávku, nikoliv písemnou, je nutné se ubytovat nejpozději do 18:00 hodin, pokud se host nedohodne jinak. Jestliže se host neubytuje, hotel může disponovat s touto kapacitou. V případě, že se host ubytuje v ranních hodinách – např. 6:00 hodin, hotel má právo si účtovat další započatou noc.

5.5. Hotel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout hostovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté.

5.6. Za cenné věci, peníze atd. hotel neodpovídá, pokud nebyly uloženy v hotelovém trezoru na recepci.

5.7. Ve společných prostorách hotelu, hosté nesmí konzumovat vlastní potraviny a nápoje. Považuje se to za porušení všeobecných smluvních podmínek, na základě, kterých může hotel ukončit s hostem smluvní vztah bez nároku na refundaci.

5.8. Z bezpečnostních důvodů může host používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně a dále notebooky a drobné elektronické zařízení.

5.9. Domácí zvířata je možné ubytovat za poplatek dle platného ceníku. V případě, že host nechá zvíře na pokoji bez dozoru, je povinen vyvěsit nerušenku, aby neohrozil personál hotelu. Domácí zvířata mají zákaz vstupu do restaurace.

5.10. Na požádání hosta, zprostředkuje hotel poskytnutí lékařské pomoci, eventuálně převoz do nemocnice. Náklady s tím spojené hradí host

5.11. Smluvní vztah mezi hostem a hotelem končí v den odjezdu zaplacením hotelového účtu.

5.12. Hotel je oprávněný ukončit a odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a bez nároku hosta na vrácení peněz, jestliže: je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek / host úmyslně nebo nedbale poškozuje majetek hotelu, či jeho chování je v rozporu se zásadami slušného chování / obtěžuje svým chováním ostatní hotelové hosty / zdravotní stav hosta ohrožuje zdraví ostatních hostů a personálu / z důvodu vyšší moci.

5.13. Jakmile hotel zjistí po odjezdu hosta poškození inventáře v pokoji, nenahlášení konzumace z minibaru nebo odcizení hotelového majetku, je hotel oprávněný vystavit dodatečný účet a následně jej uhradit jeho platební kartou anebo zašle účet na adresu hosta.

5.14. Host je povinný řídit se platným ubytovacím řádem hotelu.

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  2. Odběratel v souladu se zákonem č. 428/2002 Sb. O ochraně osobních údajů prohlašuje, že byl seznámen s právy a povinnostmi týkající se získávání a zpracování osobních údajů podle tohoto zákona. Zároveň uděluje dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v objednávce za účelem zabezpečení a poskytování objednaných služeb a pro plnění povinností uložených zákonem, a to na dobu potřebnou k zabezpečení práv a povinností, které vyplývají z obchodních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. Odběratel uděluje souhlas se získáváním a zpracováním předmětných osobních údajů i pro potřeby marketingových aktivit dodavatele, hlavně pro potřeby věrnostního programu hotelu (dodavatele), a to po dobu, po kterou jsou tyto aktivity uskutečňované. Odvolání tohoto souhlasu je možné po předcházející dohodě obou smluvních stran, případně na základě písemné žádosti odběratele doručené dodavateli.

Ve Špindlerově Mlýně, dne 01.10.2022