Výzva akcionářům

Výzva k odevzdání akcií v dodatečné lhůtě

Představenstvo obchodní společnosti ASTRASERVIS, a.s., se sídlem V Hájích 289/57, Háje,149 00 Praha, IČO: 46505105, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod Rg.č. B20670 (dále jen „společnost“) vyzývá dle ust. par. 375 a násl. a par. 387 odst, 2 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), V souvislosti s přijetím usnesení valné hromady společnosti konané dne 30.04.2021 a následným přechodem vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům emitovaným společností na hlavního akcionáře, vyzývá všechny vedlejší akcionáře společnosti, jejichž vlastnické právo k účastnickým cenným papírům emitovaným Společností přešlo na hlavního akcionáře, k předložení (odevzdání)  všech dosud nepředložených akcii emitovaných Společností v dodatečné, společností určené lhůtě v délce 15 -ti dnů počínající dnem uveřejněním této výzvy na internetových stránkách Společností a obchodním věstníku. Akcie se předkládají v sídle Společnosti, nebo u pověřeného obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO: 27758419 sídlem Jana Babáka 11, 612 00 Brno, každé pracovní pondělí a středu od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 -16.00 hod.  Nepředloží-li držitelé uvedených akcii Společností tyto akcie v této stanovené dodatečné lhůtě, bude Společnost dále postupovat, dle platné legislativy České republiky s tím, že po uplynutí dodatečné lhůty budou tyto nevrácené akcie prohlášeny za neplatné.

V Praze dne 09.08.2021       

Ing. Miloš Vostrovský

Předseda představenstva společnosti ASTRASERVIS, a.s.

Wellness Hotel Astra superiorve Špindlerově Mlýněhodnocení